Akademická pravidla


katedry počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT v Praze (9.9.2010)

Katedra počítačové grafiky a interakce má za cíl poskytovat vysokoškolské vzdělání na vysoké odborné i společenské úrovni. Výuka předpokládá intenzívní spolupráci pedagogů a studentů. Pedagogové prohlubují a rozšiřují své odborné znalosti vědeckou prací. K podpoření morálního hlediska při realizaci těchto aktivit byla vypracována tato pravidla a doporučení, kterými se řídí zaměstnanci a studenti katedry počítačové grafiky a interakce, a která doplňují obecně uznávaná a přijímaná pravidla chování. Dodržování předpisů FEL, ČVUT, zákonů České republiky a lidských práv je přitom základním a neoddělitelným předpokladem.

Další odkazy: Zásady vědecké a publikační činnosti na FEL ČVUT v Praze (PDF)

A. Výuka

 1. Pedagogové chodí na přednášky a cvičení odborně připraveni. Výuku zahajují a končí dle časového harmonogramu. Pojem „akademická čtvrthodinka“ je chápán jako řešení výjimečné situace, kdy se pedagog z velmi vážných důvodů nemůže dostavit na výuku ani za sebe poslat náhradu a nestihne tuto skutečnost oznámit studentům. Studenti mohou po uplynutí 15 minut od začátku přednášky či cvičení odejít s vědomím, že daná výuka odpadá. Akademická čtvrthodinka není omluvou pro pozdní příchod pedagoga či studenta.
 2. Studenti se při výuce nevěnují jiným aktivitám (např. psaní e-mailů, surfování po webu, čtení novin) a nenarušují chod výuky (např. hovorem bez vyzvání, používáním mobilních telefonů, konzumací jídla, pozdním příchodem nebo předčasným odchodem).
 3. Pedagogové i studenti se účastní výuky čistě a vhodně oblečeni a upraveni. Dodržování hygienických pravidel je samozřejmostí. Je nepřípustné zúčastnit se výuky pod vlivem alkoholu, drog a podobných látek ovlivňujících mozkovou činnost.
 4. Pedagogové na začátku semestru seznamují studenty s požadavky a konkrétními pravidly v daném předmětu, které v jeho průběhu nemění a dodržují. Pedagogové hodnotí studenty objektivně, nikoliv podle nálady a osobních vztahů (kladných či záporných) ke studentům.
 5. Studenti nežádají pedagogy o individuální výhody (např. posun termínu odevzdání práce), pokud k tomu nemají závažné důvody. Studenti včas oznamují a zdůvodňují svoji nepřítomnost na povinných částech výuky (např. cvičeních). Mimoškolní aktivity (brigády, docházka do práce, koníčky) nemohou být omluvou pro pozdní odevzdání prací či absence v povinné docházce.
 6. Studenti při zkouškách a testech neopisují a prokazují pouze své vlastní vědomosti. Pravidla, týkající se tvorby odborných prací a programů, jsou uvedena v následující části.

B. Odborná práce

 1. Práce s literaturou a existujícími zdroji je v prostředí informačních technologií samozřejmostí. Jakýkoliv výsledek práce (studentská práce, vědecká práce, program) musí obsahovat seznam všech použitých zdrojů včetně jejich přesné specifikace tak, aby bylo možno tyto zdroje nalézt a posoudit rozsah jejich využití v dané práci. Plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek, práce nebo jejích částí za vlastní, je nepřijatelné. Stejně tak je nepřijatelné zadávat vypracování úloh, projektů, experimentů apod. dalším osobám a tyto výsledky (s případnou modifikací) vydávat za vlastní.
 2. Je nepřijatelné měnit (falzifikovat) odborné a vědecké výsledky a experimenty, upravovat si je k vlastnímu prospěchu.
 3. Součástí odborného růstu každého pedagoga je vědecká práce. Za nedostatek vědeckých výsledků však nejsou pedagogové trestáni.
 4. Při publikování vědeckých výsledků jsou jako (spolu)autoři uváděni pouze ti, kteří skutečně a významně přispěli ke vzniku konkrétního článku. U publikací doktorandů je obvykle na posledním místě uváděn školitel. Není přípustné připisování dalších jmen členů kolektivu řešícího např. stejný projekt, ale nepodílejících se na konkrétním obsahu článku. Pokud se na vědecké práci podílejí studenti, jsou uvedeni v příslušných publikacích. Podle podílu na práci buď jako spoluautoři nebo v poděkování (Acknowledgement).
 5. Při zveřejňování vědeckých výsledků se dodržuje zásada publikovat nové poznatky. S výjimkou přehledových prací autoři nepublikují články, které by pouze opakovaly již jednou publikované údaje a nepřinášely další podstatné informace.
 6. Pedagogové a studenti neutajují vědecké výsledky, pokud to není zvláštní dohodou či smlouvou vymezeno. Výsledky výzkumu slouží k prospěchu celé katedry. Díla vzniklá v rámci výuky mohou být využívána studenty pro externí účely jen tehdy, pokud je o tom katedra předem informována.
 7. Vědecká práce není podřízena bodovacím tabulkám, ale kritériem je její kvalita, byť její objektivní změření je obtížné. Autoři se snaží prokázat kvalitu vědecké práce publikováním v prokazatelně uznávaných, recenzovaných časopisech a konferencích. Autoři citují práce jiných autorů pouze z odborných důvodů, nikoliv z kolegiality.

C. Komunikace

 1. Pedagogové studentům a studenti pedagogům vykají (s výjimkou osobních přátelských či kolegiálních vztahů, nebo pokud se nedohodnou jinak). Pedagogové oslovují studenty: „Pane …, Paní …, Kolego“, nikdy samotným příjmením. Studenti oslovují pedagogy obdobným způsobem, je doporučeno používat akademické tituly či funkce ve zkrácené podobě: „Pane asistente, Paní docentko, Pane proděkane, …“.
 2. Studenti při setkání v prostorách školy (mimo učebny) pedagogy slušně a nahlas zdraví, variantou je i důstojné přikývnutí. Pedagogové odpovídajícím způsobem pozdrav opětují.
 3. Při hovoru se studenti a pedagogové chovají v souladu s pravidly slušného chování.
 4. Pedagogové zveřejňují své konzultační hodiny a způsob domluvy konkrétních konzultací, dohodnutý čas konzultací dodržují. Studenti naopak plně respektují čas pedagogů, v němž se připravují na výuku a pracují vědecky.
 5. Při elektronické komunikaci používají pedagogové i studenti výhradně školní e-mailové adresy. Každý e-mail, zahajující komunikaci na nové téma, začíná oslovením (např. Dobrý den, Vážený pane docente, apod.) a končí podpisem. Je samozřejmostí, že veškeré formy komunikace (e-mail, průběžná zpráva, semestrální práce, apod.) jsou psány bez gramatických chyb. Psaní bez háčků a čárek v e-mailu není považováno za chybu.
 6. Při práci v počítačovém prostředí je zásadně dodržováno soukromí. Pokud někdo zadává do počítače heslo, ostatní se očividně odvrátí, čímž dávají najevo, že si ani omylem nepřejí dozvědět se tento údaj. Pokud se kdokoliv na volně dostupném počítači zapomene odhlásit, první akcí nově příchozího je odhlášení předchozího uživatele.

D. Prestiž

 1. Pedagogové jsou loajální ke katedře počítačové grafiky a interakce a snaží se jednat vždy k jejímu prospěchu a tak, aby její jméno nebylo spojováno s negativním hodnocením. Problémy a nedostatky spojené s katedrou řeší nejprve v rámci katedry a školy, nikoliv na veřejnosti.
 2. Členové katedry se snaží rozvíjet spolupráci mezi katedrou a externími subjekty (firmami, školami, apod.) a v odborných oblastech neprosazují své soukromé zájmy na úkor katedry.
 3. Pedagogové a studenti se vyvarují aktivit, které by vedly ke konfliktu zájmů, a které by jakýmkoliv způsobem poškodily katedru počítačové grafiky a interakce. Je-li kdokoliv na pochybách, zda jeho činnost není konfliktem zájmů, má povinnost a současně právo obrátit se s dotazem na vedoucího katedry nebo na vyšší orgán.

Prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
vedoucí katedry