Pohledově závislé stínové mapy


Jan Hink Vedoucí práce: David Ambrož Diplomová práce 2010
Stíny jsou nedílnou součástí vnímání světa kolem nás, jelikož nám poskytují informaci o vzájemné poloze těles a jejich velikosti v trojrozměrném prostoru. Jsou tedy nepostradatelné i v počítačové grafice při vykreslování realisticky vypadajících scén. Přesný výpočet stínů v reálném čase je však časově velmi náročná operace, a proto se v praxi používají alternativní metody, které kompenzují tuto náročnost určitým snížením vizuální kvality. Mezi nejčastěji používanou metodu patří v dnešní době metoda stínových map, jejíž rychlost a jednoduchost je však vykoupena řadou nedostatků. Patrně největším z nich je závislost na omezené rozlišovací schopnosti grafických karet, způsobující diskretizační chyby. Ty se projevují nepřesnostmi na hranicích generovaných stínů, známými pod pojmem aliasing. Tato práce prezentuje algoritmus, který využívá původní metodu stínových map, a který díky možnostem dnešních grafických karet eliminuje tuto omezující závislost a generuje přesné stíny pro jakékoliv rozlišení.