Rozšiřitelný zobrazovací řetězec založený na odloženém stínování


Daniel Šimek Vedoucí práce: Jiří Bittner Diplomová práce 2013
Tato práce se zabývá návrhem a implementací moderního zobrazovacího řetězce se zaměřením na snadnou rozšiřitelnost z hlediska aplikace nových pokročilých algoritmů. Diskuzi metod používaných pro zobrazování v reálném čase následuje popis implementačního prostředí s návrhem architektury zobrazovacího systému. Použitelnost návrhu byla ověřena na řadě známých metod počítačové grafiky, například na výpočtu stínů, hloubky ostrosti nebo ambientního zastínění. Návrh a implementace byly realizovány s ohledem na snadnou aplikaci efektů zlepšujících vizuální kvalitu obrazu podle potřeb zobrazované scény. Důraz byl kladen především na schopnost vykreslování v reálném čase na moderních počítačových sestavách. Na závěr je diskutována kvalita zobrazení spolu s časovou náročností implementovaných metod.