Mobilní aplikace pro navigační systém NaviTerier


Vlastimil Jinoch Vedoucí práce: Jan Balata Diplomová práce 2014
Tento dokument popisuje postup návrhu implementace a testování mobilní aplikace navigačního systému NaviTerier. Práce se v první části zabývá problematikou zrakově postižených uživatelů a jednotlivých částí navigačního systému. Práce porovnává existující řešení. Dále se zaměřuje na popis tvorby návrhu aplikace pomocí HTA analýzy a~iterativního vývoje nízkoúrovňového prototypu. Popisuje návrh realizace jednotlivých problémů. Dokument dále popisuje použité technologie a implementační detaily aplikace. Závěrem práce je popis testování použitelnosti aplikace s nevidomými uživateli a jeho vyhodnocení. Jsou zde také návrhy na další možná rozšíření aplikace.