Vizualizace n-rozměrných heterogenních dat


Martin Janda Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Diplomová práce 2018
Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro vizualizaci n-rozměrných heterogenních dat. Nejdřív jsou zde analyzovány metody, které se pro vizualizaci n-rozměrných dat používají, a jsou popsány jejich výhody a nevýhody. Poté je popsána nově navržená vizualizační metoda, která vychází z metody paralelních množin, a snaží se odstranit její nedostatky. Další část práce se věnuje popisu návrhu a implementace aplikace, která umožňuje vizualizaci dat pomocí nově navržené metody i klasické metody paralelních množin. V závěru práce je navržená aplikace otestována uživatelskými testy s cílem porovnat dvě použité vizualizační metody.