Metody motivace pro atributy přístupnosti k crowdsourcingu


Michaela Riganová Vedoucí práce: Jan Balata Diplomová práce 2020
Dostatočné množstvo a vysoká kvalita dát zozbieraných užívateľmi sú kľúčové pre online platformy založené na davovom zbere. Preto je nevyhnutné definovať metódy motivácie, ktoré by prilákali širokú verejnosť a viedli ju k vysoko kvalitnej práci. V diplomovej práci uvádzame výsledky nášho výskumu zameraného na návrh najúčinnejších metód motivácie pre online neziskovú crowdsourcing platformu zameranú na zber dát o prístupnosti. Využitím princípov User-Centered Designu a na základe komplexnej analýzy dostupnej literatúry sme identifikovali päť hlavných motivačných faktorov a začlenili sme ich do low-fidelity a high-fidelity prototypov mobilnej aplikácie. Prototypy boli otestované s cieľovou skupinou, low-fidelity prototyp pomocou užívateľského testovania (N = 5, priemerný vek = 27.6) a high-fidelity prototyp pomocou denníkovej štúdie (N = 5, priemerný vek = 27.2). Výsledky testovania naznačujú aplikovateľnosť tohto prístupu do praxe, ak u užívateľov zvýšime vnímanie kauzality a efektivity ich vlastného zberu, poskytneme im tréning a spätnú väzbu k zozbieraným dátam, podporíme v nich pocit spolupráce a umožníme im zdieľať aktivitu s priateľmi.