Využití čichu pro zlepšení prostorové orientace zrakově postižených


Pavla Křivanová Vedoucí práce: Dominika Palivcová Diplomová práce 2022
Cílem této práce je výzkum využití čichu pro zlepšení prostorové orientace zrakově postižených uživatelů. Prvním krokem bylo provedení explorativního výzkumu s naší cílovou skupinou. Následovala analýza čichu, čichových rozhraní, pomůcek v oblasti prostorové orientace zrakově postižených a role čichu v prostorové orientaci. Dalším krokem byl návrh několika konceptů. Po jejich analýze byl vybrán nejvhodnější z nich k vytvoření prototypu. Byl navržen a proveden experiment k otestování prototypu tohoto zvoleného konceptu a diskutovány výsledky. V rámci našeho rozsáhlého výzkumu byly také shrnuty nálezy a techniky, které se v experimentu a rešerši ukázaly jako užitečné a mohly by v budoucnu usnadnit návrh pomůcek pro zlepšení prostorové orientace s využitím čichu. Posledním krokem této práce bylo vytvoření návrhu webových stránek. Tyto webové stránky mají za úkol informovat širokou veřejnost o našich zjištěních, rozšířit povědomí o probíraných tématech a napomoci tomu, aby byl čich využíván více při asistenci v prostorové orientaci zrakově postižených.