Průběh BSZZ

Informace o průběhu BSZZ: OI 2016 a 2018-Počítačové hry a grafika


Tento dokument doplňuje platné předpisy týkající se BSZZ – Směrnice děkana pro bakalářské státní závěrečné zkoušky na FEL a Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze.

BSZZ se skládá ze čtyř částí:

 1. písemná příprava: 40 minut
  Komise zadává pro písemnou přípravu jednu otázku z předepsaných odborných tematických okruhů podle oboru a jednu otázku z teoretických okruhů společných pro všechny obory OI. Písemná příprava probíhá v určené studovně bez pomůcek a pod dozorem.
 2. obhajoba BP: 20 minut (zpravidla 10 min. prezentace + 10 min. posudky+diskuze)
  Prezentace výsledků práce za použití datového projektoru. Prezentace musí být připravena v elektronické podobě na flash paměti, v odůvodněných případech na vlastním notebooku. Obeznámení se s posudky vedoucího a oponenta, odpovědi studenta na připomínky z posudků a obecná diskuse k předložené práci a její prezentaci.
 3. ústní zkouška: 20 minut
  Teoretická část zkoušky probíhá zásadně ústně. Písemná příprava je přípravný materiál výhradně pro potřeby studenta. Komise do materiálu nenahlíží, ani se materiál nestává součástí protokolu.

  Při klasifikaci ústní zkoušky komise posoudí, zda student ovládá základní teoretické/algoritmické znalosti nutné pro odbornou technickou práci (konkrétní technické teoretické otázky ze společného okruhu), zda má standardní oborové znalosti (konkrétní technické teoretické otázky z oborového okruhu), zda dokáže nalézt souvislosti v rámci daného oboru a orientuje se v něm, zda je schopen aplikovat znalost, kterou se v předmětech naučil (specifikovat problém, formalizovat/kategorizovat, navrhnout varianty řešení a zhodnotit je).

 4. neveřejné zhodnocení + veřejné vyhlášení výsledků: 5 minut
  Neveřejného jednání, jehož cílem je diskuzí se dobrat spravedlivého hodnocení studenta včetně přihlédnutí k výsledkům studia, se zúčastní pouze členové komise. Pokud je přítomen vedoucí či oponent, kteří nejsou členy komise, mohou se zúčastnit neveřejného jednání komise bez hlasovacího práva. V případě, že se komise při diskuzi neshodne na některé části klasifikace, hlasuje aklamací. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Předseda komise oznámí výsledky studentovi okamžitě po skončení neveřejného jednání komise.