Průběh MSZZ

Informace o průběhu MSZZ: OI 2016 a 2018 – obory Počítačová grafika a Interakce člověka s počítačem


Tento dokument doplňuje platné předpisy týkající se MSZZ – Směrnice děkana pro magisterské státní závěrečné zkoušky na FEL a Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze.

MSZZ se skládá ze čtyř částí:

 1. písemná příprava: 40 minut
  Komise zadává pro písemnou přípravu 2 otázky, jednu ze základních tématických okruhů společných pro všechny obory a jednu z profilujících tématických okruhů daného oboru. Písemná příprava probíhá bez pomůcek a pod dozorem v určené studovně, kde zkoušený student obdrží předem připravené otázky odpovídající jeho oboru.
 2. obhajoba BP: 20 minut (10 min. prezentace + 10 min. posudky, doplňující dotazy a diskuze)
  Prezentace výsledků DP za použití datového projektoru. Prezentace musí být připravena v elektronické podobě na flash paměti nebo na vlastním notebooku. Obeznámení se s hodnotícími částmi posudků (vedoucího a oponenta), odpovědí studenta na připomínky z posudků a obecné diskuse k předložené práci a její prezentaci.
 3. ústní zkouška: 20 minut
  Teoretická část zkoušky probíhá zásadně ústně. Písemná příprava je přípravný materiál výhradně pro potřeby studenta. Komise do materiálu nenahlíží, ani se materiál nestává součástí protokolu.Při klasifikaci ústní zkoušky komise posoudí, zda student ovládá základní teoretické/algoritmické znalosti nutné pro obecnou inženýrskou práci (konkrétní technické teoretické otázky ze společného okruhu), zda má standardní oborové znalosti (konkrétní technické teoretické otázky z oborového okruhu), zda dokáže nalézt souvislosti v rámci daného oboru a orientuje se v něm, zda je schopen aplikovat znalost, kterou se v předmětech naučil (specifikovat problém, formalizovat/kategorizovat, navrhnout varianty řešení a zhodnotit je).
 4. neveřejné jednání komise + veřejné vyhlášení výsledků: 5 minut
  Neveřejného jednání, jehož cílem je diskuzí se dobrat spravedlivého hodnocení studenta včetně přihlédnutí k výsledkům studia, se zúčastní pouze členové komise. Vedoucí či oponent, kteří nejsou členy komise, se mohou zúčastnit neveřejného jednání komise bez hlasovacího práva. V případě, že se komise při diskuzi neshodne na některé části klasifikace, hlasuje aklamací. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Předseda komise oznámí výsledky studentovi okamžitě po skončení neveřejného jednání komise.