Generátor modelů budov a interiérů


Denisa Hůlová Vedoucí práce: Roman Berka Bakalářská práce 2011
Cílem této bakalářské práce na téma „Generátor modelů budov a interiéru“ bylo vytvořit aplikaci, která na základě vstupních dat bude schopna vytvořit jednoduchý 3D model pomocí opakování jedné části celé scény. První část je teoretická a obsahuje stručný úvod do problematiky, dokumentaci pouţitého jazyka pro tvorbu scén a popis aplikace. Druhou částí je samotná implementace aplikace v jazyce JAVA.