Modelování hořících objektů


Michal Kalous Vedoucí práce: Jaroslav Sloup Diplomová práce 2011
Práce se zabývá studiem fyzikální simulace hoření pevných těles v počítačové grafice a její implementací. Je zaměřena především na simulaci úbytku materiálu v hořícím objektu, na šíření ohně po jeho povrchu a jeho rozpad. V práci jsou popsány vybrané existující metody, používané pro simulaci tohoto jevu a na jejich základě je navrhnuta aplikace, která tyto postupy implementuje. Konkrétně se jedná o metody šíření tepla v objektu a jeho okolí, proces pyrolýzy pevné látky, dekompozice objektu a jeho rozpad se simulací pohybu v gravitačním poli. Pro šíření tepla v prostředí je použita metoda simulace dynamiky kapalin, která zajišťuje proudění vzduchu v okolí objektu. K modelování dekompozice je využito reprezentace objektu polem vzdáleností, které je v průběhu simulace upravováno na základě pyrolýzy. Rozpad objektu a jeho pohyb v gravitačním poli je řešen pomocí technologie PhysX a pro pohyb objektů v prostředí simulace kapalin je použita metoda překrývajících mřížek. K implementaci částí vybraných metod je použita technologie CUDA, která umožňuje jejich výpočet na grafické kartě a tím aplikaci urychluje.