Simulace vodní hladiny pomocí vlnových částic


Daniel Mikeš Vedoucí práce: Jiří Bittner Diplomová práce 2015
Při vykreslování velkých vodních ploch v reálném čase, je zapotřebí efektivní metody k reprezentaci tohoto jevu. Tato diplomová práce popisuje metodu pro interaktivní simulaci vodních ploch pomocí metody vlnových částic v reálním čase. Tato metoda umožňuje simulovat interakci vody s pevnými tělesy obecných tvarů. Tato práce představuje GPU implementaci této metody a demonstruje výsledky ve scénářích jako např. otevřené mořské hladiny nebo bazény s ohraničením. Závěrem porovnává výsledky testování se šířením vln v reálném životě.