Zobrazování vnitřní struktury složitých 3D těles pomocí průhlednosti


Tomáš Pastýřík Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Diplomová práce 2015
Tato práce se zabývá problémem zobrazování částečně průhledných objektů a jeho vylepšení pomocí modulace průhlednosti za účelem odhalení vnitřních struktur 3D těles. Implementovali jsme metodu Illustration Buffer řešící problémOrder Independent Transparency (OIT), kterou porovnáváme s algoritmy, které takové zobrazování řeší: Depth Peeling, Dual Depth Peeling a Per Pixel Linked Lists. Aplikujeme metody modulace průhlednosti založené na vlastnostech objektů na Illustration Buffer a zkoumáme obtížnost použití v porovnání s ostatními zmíněnými algoritmy. Algoritmy řešící OIT problematiku testujeme mezi sebou a ukazujeme, za jakých podmínek je který algoritmus lepší.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci