Interaktivní učebnice pro ANDROID


Jiří Rychlovský Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2015
Tato bakalářská práce pojednává o projektu tvorby interaktivních učebnic pro základní a střední školy. V práci je provedena analýza několika jiţ existujících učebnic a dále práce vyuţívá nabytých poznatků získaných z této analýzy. Je zde popsána základní logika řízení celé aplikace i samotné jednotlivé úkoly. Dílčí fragmenty reprezentující úlohy pro uţivatele jsou tvořeny vlastními třídami, které jsou zde detailně popsány. Na závěr práce je rozebráno testování prvotních verzí aplikací.