Řídící software CNC Stroje


Filip Měšťánek Vedoucí práce: Petr Felkel Diplomová práce 2017
Tato diplomová práce popisuje cyklus vývoje řídícího systému pro CNC řezací stroje. Práce se zabývá všemi fázemi vývoje systému od analýzy stávajících řídících systémů a identifikací jejich nedostatků, výběru architektury a vhodných technologií, přes návrh uživatelského rozhraní až po fázi testování. Důraz byl kladen na návrh uživatelského rozhraní, které bylo identifikováno jako hlavní nedostatek stávajících systémů. Vyvinutý systém využívá TG Motion Framework, který realizuje komunikaci s koncovými periferiemi.