Nelineární přehrávání v rámci množiny zvukových vzorků v kontextu videoher


Igor Kotov Vedoucí práce: Adam Sporka Diplomová práce 2019
Tato diplomová práce se zabývá návrhem, implementací a testováním algoritmu pro zpracování digitálního signálu, který by mohl detekovat všechny možné body přechodu v hudebním souboru s pevným rytmem tak, aby jeho nelineární přehrávání na základě těchto přechodů bylo bezproblémové a přirozené. Tento algoritmus by mohl být použit v různých oblastech elektronické zábavy, jmenovitě v adaptivním zvukovém designu pro videohry. Nejprve je uveden přehled současných populárních technik pro realizaci interaktivního zvuku s případy použití vzorku. Diskuse se pak zaměřuje zejména na pojem nelineárního přehrávání zvukových souborů přes přechod a dotýká se několika metod zvukové syntézy. Poté je poskytnuta nezbytná podkladová práce, analýza výzev, které představují úkoly programování a navrhovaná řešení. Dále je podrobně popsána implementace algoritmu a podpůrná technologická rozhodnutí. Využití nového přístupu je pak demonstrováno na jednoduché GUI aplikaci. Testování vnímání je prováděno, jeho metoda a výsledky jsou diskutovány. Následně je ukázková ukázka použití algoritmu pro účely procedurálního zvuku demonstrována na demo hře, která se opírá o problémově přizpůsobené API. Dále jsou navržena perspektivní vylepšení uvedené techniky.