Asistent v nenásilné komunikaci


Miroslav Mazel Vedoucí práce: Ivo Malý Diplomová práce 2019
Tato diplomová práce se zabývá návrhem mobilní aplikace, která si klade za cíl pomoci rodičům řešit konflikty se svými dětmi použitím tzv. Nenásilné komunikace, a její následnou implementací a testováním s uživateli. V první části práce shrnuji výzkum, který jsem v rámci práce provedl - jak poznatky z literatury, tak i popis a výsledky výzkumu s uživateli. Pokračuji popisem User-centered Design postupu, kterým byla aplikace navržena, včetně tvorby low-fidelity a high-fidelity mockupů, implementaci testovatelných prototypů na jejich základě a jeho následovného testování s uživateli. Nakonec popisuji implementaci aplikace a její testování.