Pokyny pro práci na projektech


Uvedené pokyny platí pouze, pokud je vedoucím projektu pracovník DCGI či má student zapsaný magisterský program OI se specializací Počítačová grafika nebo Interakce člověka s počítačem. V ostatních případech se řiďte pokyny platnými pro jednotlivé projektové předměty či katedru vedoucího projektu.

Anglická verze pokynů.

Webová aplikace pro zadávání témat projektů pro vedoucí projektů:

Přístup pro studenty k zadáním projektu pro čtení a výběr tématu:

Zahrnuje předměty:

 • Softwarový nebo výzkumný projektB4MSVP (mag. OI)

Nezahrnuje předměty:

 • Samostatný projekt – B4BPROJ6 (bak. OI) – pokyny pro práci na projektech najdete zde.
 • Semestrální projekt – B6B36PRO (bak. SIT) – pokyny pro práci na projektech najdete zde.

Garant předmětů (za DCGI): Jaroslav Sloup email: sloup@fel.cvut.cz

Upozornění:

 • Vedoucím projektu nemůže být externista, pouze kmenoví pracovníci DCGI.
 • Magisterské studium (OI): Studenti si zapisují projektový předmět s kódem B4MSVP.
 • Bakalářské studium (OI): Studenti si zapisují projektový předmět s kódem B4BPROJ6.

Aktuální stav projektů – zimní semestr 2021/2022

 • B4BPROJ6 Samostatný projekt → B4BPROJ6

Práce na projektech – workflow

Důležité termíny

 • Zadání projektu (student) – do konce 3. týdne semestru – 8.10.2021
 • Odevzdání projektu (student) – do konce 1. týdne zkouškového období – 14.1.2022
 • Hodnocení projektu (vedoucí) – do konce 3. týdne zkouškového období – 28.1.2022

Pokyny pro studenty

 1. Do 8.10.2021 (konec 3.týdne semestru) si studenti najdou vedoucího a domluví s ním zadání projektu. Zadání a rozsah projektu určuje vedoucí práce. Má-li projekt externího zadavatele (např. firmu), je nutné vždy téma garantovat odborným vedoucím z DCGI (FEL ČVUT), který za průběh projektu zodpovídá a komunikuje se všemi zúčastněnými stranami.
 1. Studenti pracují na projektu průběžně, podle potřeby konzultují.
 2. Termín pro odevzdání výsledků projektu je do konce 1. týdne zkouškového období, tj. do 14.1.2022 (23:59). Studenti předají výsledky svých projektů a závěrečné zprávy vedoucím prostřednictvím uploadu na server leyfi.felk.cvut.cz (viz pokyny níže). Studenti o této skutečnosti informují garanta a vedoucího projektu.
 3. Je vhodné, aby studenti jako součást výsledků projektů nahráli i 3-10 obrázků prezentujících dosažené výsledky (rozlišení screenshotů min. FullHD, rendery 4k), které mohou být použity pro propagační účely. Uploadem dává student katedře souhlas s využitím obrázků pro propagační/prezentační účely katedry/fakulty/ČVUT.
 4. Struktura závěrečné zprávy odpovídá struktuře bakalářské/diplomové práce (pokud není vedoucím projektu určeno jinak), předpokládaný rozsah min. 10 normostran (1800 znaků/str.).
 5. Student má za povinnost prezentovat výsledky své práce vedoucímu (prezentace má charakter obhajoby a koná se poté, kdy vedoucí vypracoval posudek projektu).
 6. Klasifikovaný zápočet je udělen studentům garantem předmětu PRO/SVP na základě hodnocení vedoucích. Odevzdání po termínu vede automaticky k neudělení zápočtu.

Upload výsledků projektů

Výsledky projektů předávají studenti svým vedoucím nahráním na server leyfi-int.felk.cvut.cz. V adresáři odpovídajícím kódu projektu (B4MSVP, B4BPROJ6, A4B39SVP, A4M39SVP) založí student podadresář s jeho uživatelským jménem do kterého následně uloží výstupy/výsledky projektu (zpráva, zdrojové kódy aplikace, atd.). Volitelně jsou nahrány do podadresáře img 3-10 obrázků prezentující dosažené výsledky (rozlišení screenshotů minimálně fullHD, rendery 4k).

Přihlašovací údaje pro nahrání výsledků projektů na server leyfi-int.felk.cvut.cz:

 • Server: leyfi-int.felk.cvut.cz
 • Proto: SSH / SCP
 • Port: 22
 • User: projects
 • Password: heslo obdrží studenti v průběhu semestru emailem

Pokyny pro vedoucí projektů

 1. Každý vedoucí projektu se studentem konkretizuje zadání, které vloží do aplikace pro vypisování témat semestrálních projektů a zašle garantovi info o zadání projektu (jméno studenta + název zadání). Obvykle se zadání odvodí ze zadání BP/DP. Souběh řešení projektu a BP/DP ve stejném semestru není doporučen!
 2. Zadání musí obsahovat název práce, jméno studenta + email, studijní obor, jméno vedoucího + email, katedru vedoucího, pokyny k projektu a popis výstupů projektu (program, rešerše, …) v dostatečně podrobných detailech.
 3. Po odevzdání výsledku projektu každý vedoucí sepíše hodnocení (ideálně kombinace slovního hodnocení + strukturovaný posudek/formulář) a toto hodnocení zašle studentovi a garantovi (formát pdf). Hodnocení je třeba provést do 10 pracovních dnů od odevzdání projektu (do konce 3. týdne zkouškového období).
 4. Vedoucí organizuje prezentace studentských projektů (forma je volena vedoucím projektu – může se jednat o veřejnou prezentaci před pedagogy a studenty nebo jen o prezentaci společnou pro studenty od jednoho vedoucího). Termín prezentace nahlásí vedoucí předem garantovi předmětu SVP/PRO.
 5. Prezentace se koná poté, kdy vedoucí vypracoval posudek projektu – prezentace má proto charakter obhajoby.

Strukturovaný posudek/formulář pro hodnocení projektů v předmětu:

 • B4MSVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 • B4BPROJ6 Samostatný projekt

Pokyny pro garanta

 1. Garant rozešle studentům (majícím zapsaný projekt) na začátku semestru odkaz na webovou stránku s přesnými požadavky ohledně zadání projektů, jejich průběhu a hodnocení.
 2. Garant zkontroluje na konci 3.týdne (8.10.2021), zda všichni studenti mají zadání projektu.
 3. Garant může během semestru navštěvovat vybrané prezentace (volba prezentací a jejich počet je čistě v kompetenci garanta).
 4. Do konce zkouškového období na základě hodnocení od vedoucích zapíše garant klasifikované zápočty do KOSu.
 5. Garant označí projekt jako ukončený a dojde k archivaci jeho dat.

Odkazy

Archiv projektů

Archiv hodnocení projektů najdete zde.


Za obsah stránky zodpovídá: Jaroslav Sloup