Zkvalitnění výuky předmětu PGR


Štěpán Machovský Vedoucí práce: Jakub Hendrich Diplomová práce 2022
Tématem mé práce je výzkum stavu předmětu PGR (Počítačová grafika) na FEL ČVUT a následný návrh změn pro tento předmět. Cílem práce je zkvalitnění výuky předmětu PGR, který je hlavním předmětem bakalářského studia pro budoucí počítačové grafiky. Pro zkvalitnění této výuky je nutné vycházet ze zpětné vazby studentů. Těžištěm této práce je proto sběr zpětné vazby studentů a její následné zapracování do změn výuky. V práci je shrnut výzkum stavu předmětu zahrnující devět rozhovorů a následný kvantifikační dotazník. Na tento výzkum poté navazuji konkrétními změnami ve výuce předmětu PGR provedenými společně s garantem předmětu. Mezi ně například patří vytváření nových slidů na cvičení, zavedení párového programování, rozesílání motivačních emailů či implementace dvou nových cvičení. Pro hodnocení a ladění těchto změn jsem během semestru provedl výzkum dalšími šesti rozhovory a třemi kvantifikačními dotazníky. Na tento výzkum následně navazuji návrhem dalších kroků pro tento předmět, mezi něž patří například nutnost zavedení automatického hodnocení domácích úkolů v BRUTE.