Aplikace pro podporu redukce a třídění odpadu v domácnosti


Eva Kopecká Vedoucí práce: Ivo Malý Diplomová práce 2020
Tato práce se zabývá podporou procesů spojených s tříděním a redukcí odpadu v domácnosti. Zaměřuje se na informovanost uživatelů a jejich motivaci chovat se ekologičtěji. Prvním cílem práce je zanalyzovat současnou podpůrnou sít’ k těmto procesům, vyhodnotit informační kanály se současnými možnostmi a vytipovat jejich nedostatky. Kromě nedostatků v současných řešení se práce zabývá uživatelským výzkumem, ve kterém se zjišťují potřeby, znalosti, motivace a problémové oblasti spojené s procesy redukce a třídění odpadu. Spojením analýzy současných řešení a uŽivatelského výzkumu se získá komplexní pohled na problémové oblasti v této tématice. Dalším cílem práce je na základě získaných dat navrhnout mobilní aplikaci, která využívá gamifikačních prvků, podpoří uvedené procesy a bude uživatelsky přívětivá. Dle tohoto návrhu je sestrojen prototyp ve frameworku Flutter na platformě Android, který je následně otestován uživateli a vyhodnocen pomocí deníkové studie.